پرفکت مانی

پرفکت مانی

پرفکت مانی یک شرکت و سیستم پرداخت بین المللی است که با آن می توانید به راحتی پرداخت های اینترنتی خود در سایت های خارجی ر ا انجام دهید، به سراسر جهان ارز منتقل کنید یا درآمدهای ارزی خود را دریافت کنید.

با وجود تحریم سرویس هایی مثل پی پل، ویزا و مسترکارت، هنوز هم سرویس های قدرتمندی وجود دارند که می توان با آن ها خریدهای اینترنتی خارجی و انتقال ارز را انجام داد که پرفکت مانی یکی از آن هاست.

در ادامه این راهنما با ما همراه باشید تا به تمام سوالات شما درباره این سیستم پاسخ بدهیم.

پرفکت مانی چیست و چه کاربردی دارد؟

ﭘﺮﻓﮑﺖ ﻣﺎﻧﯽ (Money Perfect) ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻓﺘﺮ رﺳﻤﯽ آن در ﮐﺸﻮر ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ﻗﺮار دارد. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ارﺳﺎل، درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺷﻤﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﭘﻮل را ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ از ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ را از ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺎرﺟﯽ را دارﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﻓﮑﺖ ﻣﺎﻧﯽ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد. ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﺎل و ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد ﭘﺮﻓﮑﺖ ﻣﺎﻧﯽ ﺑﺨﺮﯾﺪ و ﺑﺎ آن ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را از ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﻓﮑﺖ ﻣﺎﻧﯽ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﯽﭘﺎل و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ دﻧﯿﺎﺳﺖ و دهﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻌﺎل از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ارز روی ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻫﻢ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد ﯾﺎ ﺑﺎ آن داراﯾﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد.

ﺮدﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد:

اﻧﺘﻘﺎل ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ

درﯾﺎﻓﺖ ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻻر، ﯾﻮرو و … ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ

ذﺧﯿﺮه اﻣﻦ ﭘﻮلﻫﺎ روی ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻮد ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ

ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ، دﻻر، ﯾﻮرو و …

ﺑﺪون ﺗﺤﺮﯾﻢ و رﯾﺴﮏ