بیت کوین

بیت کوین

بیت کوین چیست؟
هر آنچه که باید در رابطه با ارز دیجیتال بدانیم

ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ

از ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﮐﺎرﻧﺴﯽ ﭼﯿﺰی ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ؟ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻼک ﭼﯿﻦ ﭼﻄﻮر؟ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺗﺎزهای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻼک ﭼﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ؟ اﮔﺮ ﮔﺸﺘﯽ در اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﺰﻧﯿﺪ، ﻗﻄﻌﺎ و ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ درﺑﺎره ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و ﺑﻼک ﭼﯿﻦ رو ﺑﻪ رو ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ در دﻧﯿﺎ ﻏﻮﻏﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻧﺎم ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﮔﻮشﺗﺎن ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ از آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﻨﻈﻮر ﭼﯿﺴﺖ. اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟

بیت کوین ﻧﻮﻋﯽ ارز ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﻗﯿﻤﺘﺶ ﺑﻪ ۳۱ ﻫﺰار دﻻر در اواﯾﻞ ﺳﺎل ۸۱۰۲، ﺑﻪ ﺷﻬﺮت و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ زﯾﺎدی رﺳﯿﺪ. ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ، ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﻮد از ﺧﻼﻗﯿﺖ، ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﮐﻨﺎر زدن واﺳﻄﻪﻫﺎ در اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را در ﺳﻄﺤﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻘﺪور ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﻇﻬﻮرش ﺗﻮاﻧﺴت توﺟﻪ زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻌﺪ از bitcoin، رﻣﺰارزﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎری ﭘﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ داﺷﺘﻨﺪ و دارﻧﺪ. ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﮐﺎرﻧﺴﯽﻫﺎ ﯾﺎ رﻣﺰارزﻫﺎ دارای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻫﻤﯿﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود ﺗﻨﻬﺎ 10 ﺳﺎل از روی ﮐﺎر آﻣﺪن در ﺑﺎزار، ﺷﻬﺮت زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ. ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﮐﺎرﻧﺴﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯿت کوین، در ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪای ﺑﺰرگ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﻼک ﭼﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ، ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد و اﻣﮑﺎن دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در دادهﻫﺎی آن وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮدن، ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﮐﺎرﺑﺮان، ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎن ﺗﺨﻠﻒ و ﺗﻘﻠﺐ در ﺷﺒﮑﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد ﻧﺎﻇﺮی ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ، آن را ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ آزاد و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﺣﯿﻄﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن بدل می سازد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ، bitcoin در ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻼک ﭼﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺗﻌﺮﯾﻒ bitcoin ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﮐﺎرﻧﺴﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ، ﺧﻄﻮﻃﯽ از رﻣﺰﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ارزش ﭘﻮﻟﯽ دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﺧﻄﻮط رﻣﺰ ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﻮی و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺮق ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﮐﺎرﻧﺴﯽﻫﺎ، ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ارزﻫﺎ، ﺷﮑﻠﯽ از ﭘﻮلﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت رﯾﺎﺿﯿﺎﺗﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺧﻠﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺷﺎﯾﺪ ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺮﯾﭙﺘﻮ در واژه ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﮐﺎرﻧﺴﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ و از ﮐﺠﺎ ﻣﯽآﯾﺪ. اﯾﻦ واژه از ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑه فرایندی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﺳﮑﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ و ارزﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ آن وﺟﻮد دارد، ﻧﺒﻮد ﻧﻈﺎرتﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ، ﻫﯿﭻ دوﻟﺖ، ﻧﻬﺎد و ارﮔﺎﻧﯽ روی اﯾﻦ ارزﻫﺎ ﻧﻈﺎرت ﻧﺪارد و در ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪای ﮐﺎﻣﻼ آزاد، ﺑﯽﺳﺎﻧﺴﻮر و ﺑﯽﻣﺎﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و ﻫﻢﺗﺎﯾﺎﻧﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ و ﺣﺬف آن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﻬﺘﺮ درک ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﺶ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارد، ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺒﺮﻧﺪ.